هشت کارمند مقامات در اهواز بازداشت شدندرا انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز شکسته نشده داد: همراه خود انجام تحقیقات اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اقدامات سربازان گمنام امام زمان (علیه السلام)، جرایم صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی برخورد همراه خود متهم، اموال دولتی واگذار شده، صورت گرفت. به بیت المال بازگشت.