هشدار دانستن درباره سونامی نقدینگی ۵۰۰۰ میلیارد دلاری/ چگونه پس اجتناب کرده اند خوب سال به پیش سوراخ بینی تسنیم رسید؟


خبرگزاری تسنیم در اسفند ۹۹ همراه خود وجود خوش‌سوراخ بینی اغراق‌آمیز برخی مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اندرکاران مدیریت مالی ملت به کاهش ساخت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ هشدار داد که همراه خود پوشش‌های نامناسب کنونی تنها می‌توان به افزایش سقف نقدینگی {امیدوار بود}. با این حال نقدینگی برای عجله افزایش خواهد کشف شد. اکنون پس اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند خوب سال اجتناب کرده اند این گزارش تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتیاطی، آن پیش‌سوراخ بینی به واقعیت اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت افسارگسیخته نقدینگی همراه خود سرعتی پرخطر به همان اندازه سال ۱۴۰۰ یکپارچه کشف شد.

بر مقدمه فینال آمار، نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۵ همراه خود افزایش ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومانی برابر ۳۳ ​​نسبت نرخ انبساط بر مقدمه برآوردهای {انجام شده} به همان اندازه بالا سال به رقم ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. مارس. اجتناب کرده اند ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز. این ارقام نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان مرتفع است.

تحمیل نقدینگی روزانه نیز وضعیت پیچیده را نماد می دهد تخصصی ایجاد می کند نمودار زیر دیده شده است:

چون آن است ملاحظه تبدیل می شود، تهیه روزانه نقدینگی در سال ۱۴۰۰ توسعه صعودی به شخصی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که مدیریت مالی مقامات به نیروی کار مالی مقامات جدید سپرده شد، این توسعه یکپارچه کشف شد. . تشکیل نقدینگی روزانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به طور معمولی ۳۱۸۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۹ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یازده ماهه به همین ترتیب به ۳۴۴۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱۶ میلیارد تومان در روز رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۲ ماه اجتناب کرده اند این ارقام فراتر گذشت است. ماه ها.

اجتناب کرده اند خلال مباحث فوق این پرس و جو مطرح تبدیل می شود که چه عواملی باعث افزایش وسیع نقدینگی در سال ۱۴۰۰ شده است؟ نمودار زیر توضیحات این بیماری را نماد می دهد:

بر مقدمه نمودار فوق، اجتناب کرده اند مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تحمیل شده طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان (برابر ۱۱ نسبت) اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲۶ هزار میلیارد تومان (برابر) سال ۸۹ است. نسبت پول توسط موسسه مالی ها تحمیل شده است، یعنی همراه خود وجود مدیریت مقامات بر استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر بدهی به آن است، نقدینگی مسیر عکس را در پیش گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری شتاب تکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است که بخش ساخت {به دلیل} روی حیله و تزویر گیری ها متضرر تبدیل می شود. در زمینه اعطای تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام بالای می خواست برای تامین سرمایه در ورود به همچنان منتظر تزریق وجوه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا خاص نیست موسسه مالی ها برای چه هدفی اقدام به تحمیل وجوه می کنند.

در بخش اساس مالی، اگرچه مقامات امتحان شده کرده {است تا} اجتناب کرده اند استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی پرهیز تنبل، با این حال موسسه مالی ها اجتناب کرده اند ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه به مسئله بی نظیر انبساط اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی موسسه مالی ها به موسسه مالی مرکزی تغییر شدند. . در سال ۱۳۹۵ همراه خود ۶۹ هزار افزایش خوب میلیارد تومانی در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظه است که حدود ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند بدهی مذکور متعلق به موسسه مالی های غیردولتی است.

همراه خود برای بررسی اعداد فوق، اشاره کردن این نکته حیاتی است که آنچه سرانجام در نتیجه تعداد زیادی در بازارهای مختلف، تورم از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت فقرا تبدیل می شود، نقدینگی عمومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف افراد مقامات را پاسخگو برای این مورد می دانند، لذا پیشنهاد تبدیل می شود مقامات به جای آن کانون اصلی بر عدم استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی که قابل تقدیر است، باید کانون اصلی بی نظیر شخصی را بر افزایش نقدینگی که سوء رفتار موسسه مالی ها به طور قابل توجهی موسسه مالی های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند پولشویی بانکی است، هدفمند کنید. همراه خود یکپارچه این مورد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود سریع نقدینگی اجتناب کرده اند مرز ۵۰۰۰ میلیارد تومان حرکت تنبل.

وی در طولانی مدت خاطرنشان می تنبل: برای مدیریت ساخت نقدینگی، مقامات ضمن پرهیز اجتناب کرده اند کانون اصلی بر موضوعات فرعی {در این} بخش، باید به رهنمودها محوری ملاحظه تنبل:

۱- افزایش نسبت ذخیره قانونی برای موسسه مالی های دارای بی انضباطی پولی.

۲- تصمیم گیری سقف انبساط در ترازنامه بانکهایی تخصصی ایجاد می کند خدمت رشد بخشهای تولیدی نیستند.

۳- مدیریت مقاوم، شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم شرایط بنگاه های غول پیکر که یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر تحمیل نقدینگی است.