همانطور که صحبت می کنیم ایرانیان منتظر طوفان دوم هستند


به مشاوره رئیس گروه مدیریت فاجعه شهر تهران، طوفان اجتناب کرده اند ساعتی پیش فراتر سر خورد، تعدادی از درخت آسیب دیده روی خودروها رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده های مختلف اجتناب کرده اند جمله میدان هفت تیر، جاده والیسر، جاده سمند، بریلیانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید. خودروهای پژو آسیب دیدند. عالی مورد هم داشتیم کدام ممکن است عالی لامپ افتاد.

به مشاوره رباح، رئیس گروه مدیریت فاجعه شهر تهران، گروه هواشناسی علاوه بر این در ۵ روز بلند مدت وزش باد ناگهانی را پیش سوراخ بینی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان پیشنهاد می کنیم همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شنبه اجتناب کرده اند جاده ها پیاده حرکت نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تفریح ​​نروند. امکانات

اورژانس علاوه بر این اجتناب کرده اند مصدومیت ۲ نفر بر تأثیر وزش باد خبر داد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان