همراه خود مصرف کردن این هفت ماده غذایی اجتناب کرده اند شر بی حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی گروه های عضلانی خلاص شوید
به دلیل باریک شدن رگ های خونی، شخص بافت سوزش بی حسی هر دو گرفتگی گروه های عضلانی را تخصص می تدریجی. همراه خود مصرف کردن این ۷ وعده های غذایی تولید دیگری بافت سوزش، بی حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی گروه های عضلانی نخواهید داشت.