همراه خود هرگونه اصلاح در قیمت کالا برخورد تبدیل می شودبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما ، عباس تابش همراه خود دقیق اینکه هرگونه اصلاح در قیمت موارد مصوب ستاد ترتیب بازار درهم آمدن است اصلاح در روال قانونی آنها است، افزود: تولیدکنندگان باید مدارک قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمتی شخصی را {برای تغییر} قیمت به گروه حاضر کنند به همان اندازه کارشناسی اجباری انجام شود. می توان زحمت کشید.» پشتیبانی در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تایید باید به گروه بازار سراسری کشتی شود.

وی افزود: هرگونه افزایش قیمت با بیرون طی سطوح قانونی تخلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این الگو قابل انجام است در نتیجه رسمیت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی شود.