ورود سه کشتی بدست آوردن شده همراه خود گندم به بندر امامبه گزارش پایگاه خبری صراط امید جهانگادیان همراه خود ردیابی به اینکه این کشتی ها ۲۰۰ هزار تن گندم وارداتی را حمل می کنند، اظهار داشت: طی تعدادی از روز بلند مدت این کشتی ها در اسکله غلات بندر امام خمینی (ره) پهلو می گیرند.

مدیرکل غله و شرکت ها بازرگانی خوزستان همراه خود دقیق اینکه سه کشتی بدست آوردن شده گندم در اسکله غلات بندر امام خمینی(ره) در جاری تخلیه هستند، افزود: همراه خود نوک تخلیه و حمل گندم به استان های مختلف ملت، کشتی ها در اسکله غلات بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفتند. بندر امام خمینی بندر {به سمت} اسکله مجتمع امام خمینی (ره) منتقل تبدیل می شود.

غلات می خواست ملت فقطً توسط نمایندگی بازرگانی ایران وزارت جهاد کشاورزی وارد تبدیل می شود.

سال قبلی دو میلیون و ۹۱۴ هزار تن گندم اجتناب کرده اند طریق بندر امام خمینی (ره) وارد ملت شد.

حدود ۸۰ سهم اجتناب کرده اند کالاهای اساسی (دام و غلات) می خواست ملت اجتناب کرده اند طریق بندر امام خمینی (ره) وارد تبدیل می شود.

بر ایده آمار آشکار شده اجتناب کرده اند سوی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، سال قبلی حدود ۱۷ میلیون تن کالای اساسی اجتناب کرده اند طریق بندر امام خمینی (ره) وارد ملت شده است کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۲۱ سهم افزایش داشته است.

بندر امام خمینی در شهرستان ماهشهر در جنوب خوزستان و ۱۲۰ کیلومتری جنوب اهواز، دومین بندر عملیاتی و استراتژیک ملت پس اجتناب کرده اند بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است.