وزیر اقتصاد: کاهش تورم سطح‌ای اجتناب کرده اند ۶ ماه پیش تحریک کردن شد
سید احسان خاندوزی ذکر شد: در قرن جدید همراه خود ملاحظه به مانترا امسال {به سمت} اقتصاد داده ها بنیان و تحمیل اشتغال خواهیم سر خورد.