وزیر انرژی: میل مقامات بهبود نیروگاه های عکس ولتایی است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یزد، علی اکبر محرابیان عصر سه شنبه در بازدید اجتناب کرده اند نیروگاه سیکل مختلط یزد در ترکیبی خبرنگاران همراه خود خاص اینکه بهبود قدرت های تجدیدپذیر یکی اجتناب کرده اند این سیستم های محوری این مقامات است، اظهار کرد: یزد یکی اجتناب کرده اند این سیستم های محوری این مقامات است. استان ها مهارت زیادی در بهبود نیروگاه های عکس ولتایی دارد.

محرابیان همراه خود خاص اینکه مقامات بهبود و احداث نیروگاه ها را میل شدید از آن آگاه است، تصریح کرد: {در این} استان شرایط مساعدی داریم و به طور اتفاقی نیروگاه های عکس ولتایی در جاری مونتاژ است.

وی همراه خود خاص اینکه اخیرا قرارداد مونتاژ نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی عکس ولتایی منعقد و عملیات اجرایی آن تحریک کردن شده است، تصریح کرد: تمام امتحان شده شخصی را برای استفاده اجتناب کرده اند این نیروگاه ها در سال جاری به کار خواهیم بست.

وزیر انرژی علاوه بر این {به روز} جهانی آب و وضعیت سفره های زیرزمینی در ملت ردیابی کرد و ذکر شد: در زمینه مصرف شده سفره های زیرزمینی، وزارت انرژی این سیستم های مختلفی را در عوامل مختلف ملت اجرا می تنبل.

وی همراه خود خاص اینکه درو کردن بی رویه آب اجتناب کرده اند سفرهای زیرزمینی باعث شناور شدن پایین شد، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های وزارت انرژی تحمیل تعادل در دارایی ها آب و بلعیدن کدام ممکن است امیدواریم همراه خود اجرای این این سیستم آب به درجه آب بازگردد. آبخوان… «زیر پایین باش.

وزیر انرژی همراه خود ردیابی به خسارات ناشی اجتناب کرده اند خشکسالی و درو کردن بی رویه اجتناب کرده اند دشت های ملت ذکر شد: این موضوع باعث شناور شدن پایین در عوامل مختلف ملت شده است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود مصرف شده سفره گروه و مصرف شده این ضرر برطرف شود. بلعیدن.”

وی همراه خود خاص اینکه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های این وزارتخانه تامین دارایی ها آبی استان ها است، خاطرنشان کرد: وضعیت در هر استان و شهرستان منحصر به فرد است، خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند ساختار هایی کدام ممکن است در یزد همراه خود جدیت دنبال تبدیل می شود، سوئیچ آب شیرین اجتناب کرده اند اقیانوس است. کدام ممکن است مرحله یک است کدام ممکن است آبرسانی اقتصادی به استفاده رسیده و سطوح زیر در اصل کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید