وسط درمانی شمس شرق نیشابور تعطیل شد


مجید درودی رئیس کالج علوم پزشکی نیشابور در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در نیشاپور گفت: در گذشته تاریخی ۱۵/۱/۱۳۰۱ به نقل اجتناب کرده اند شمس شرقی نامه ای اجتناب کرده اند سوی یکی اجتناب کرده اند افسران قضایی نیشابور به علوم پزشکی نیشابور کشتی شد. وسط درمانی نیشابور {به دلیل} نداشتن مجوز باید عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز سرپرست فنی تعطیل شود. لذا بنا به ۱ فوریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ماده ۳ قوانین امور پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی این وسط به صورت کوتاه مدت تعطیل گردیده است.

وی افزود: بخشی اجتناب کرده اند از دستگاه این وسط به بیمارستان الحکیم منتقل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان استفاده مجدد در بیمارستان الحکیم شرکت ها حاضر تبدیل می شود.

درودی همراه خود ردیابی به اینکه وسط کفر شمال شرق با بیرون مجوزهای مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود ۲۰ سهم قابلیت ورزش می تدریجی، تاکید کرد: همراه خود اخذ مجوزهای مورد نیاز، این وسط همراه خود امکانات بیشتری تحریک کردن به واقعاً کار می کند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید