(ویدئو) بایدن در سخنرانی شخصی در لهستان نیز خطا کرد
رئیس جمهور در یک واحد سخنرانی در پایتخت لهستان، فروک، هر دو به جای آن ماریوپول، اظهار داشت: «حداقل بخشی اجتناب کرده اند کمک ها به شهرهای غول پیکر اوکراین می رسد، با این حال ۹ به پایتخت».