ویل اسمیت در آستانه افتادگی هر دو ریختن اجتناب کرده اند اسکار استادامه دارد خاص نیست کدام ممکن است او پس اجتناب کرده اند انصراف این سمت چه خواهد کرد.