پاسخ فرهاد مجیدی به ریختن سیلوا و گزینه ها داورمدافع گروه فوتبال استقلال در اعتراض به گزینه ها داور همراه خود او حاوی شد.