پرونده شهدای جو زیست کشته شده در اجرای احکام/ توسل به کودک شهید


محمدرضا یافتیان مدیرکل ایمنی جو زیست ولایت زنجان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان تصدیق شد: پرونده شهدای جو زیست جان باخته در مرحله باقی مانده شخصی قرار دارد.

مدیرکل ایمنی جو زیست استانداری زنجان همراه خود ردیابی به اینکه پرونده شهدای جو زیست در سطوح پایانی شخصی قرار دارد، ذکر شد: طبق فینال دانش دریافتی این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه تمام امتحان شده ها برای حمایت مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار اجتناب کرده اند شهدای جو زیست استانداری زنجان {بوده است}، افزود: در حد توان بحث های حمایت اجتناب کرده اند این ۲ شهید بزرگوار را پیگیری کرده ایم.

یافتیان همراه خود ردیابی به پیگیری پرونده شهدای «مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل هاشمی» در زمینه احقاق حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند مبایعه نامه این ۲ بزرگوار، ذکر شد: همراه خود امتحان شده همکاران جو زیست مشکلات برطرف شد. “

مدیرکل ایمنی جو زیست استان زنجان در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار فارس مبنی بر توسل به یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} شهدای وصی زنجان، تصدیق شد: {در این} راستا {به دلیل} توسل به یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} شهدای واسی زنجان به این موضوع پرداخته شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بر ایده قوانین حال امکان توسل به فرزند شهید «الهاشمی» در جو استانداری زنجان موجود است، ذکر شد: این موضوع در بلند مدت مشمول مبانی در حال حاضر {خواهد بود}.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در زمینه توسل به جو بان در زنجان نیز تصریح کرد: اجتناب کرده اند سال قبلی سطوح انتصاب جو بان در استان زنجان تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع همراه خود نوک سطوح اجرایی ۵ نیروی جدید انتصاب خواهند کرد. به گسترش اضافه شود. پاسداران در استان زنجان.

من می خواهم باید بگویم؛ شهید مهدی مجل را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکائیل هاشمی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در عملیات تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز شکارچی متخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلف در ذخیره گاه ویلا خشا بر تأثیر اصابت گلوله سلاح به مبایعه نامه رسیدند.

انتهای پیام/۷۳۰۹
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید