پیام غیرمعمول گروه قلمرو آزاد اروند خطاب به کارگران!
تخلیه نامه ای اجرایی همراه خود متنی غیرمعمول منتسب به گروه قلمرو آزاد ملت در دنیای آنلاین ما محیط ساز شده است.