چارچوب توافق به سمت تعدی به چیز خوب در مورد ملت


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند الفرات، قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق در دیدار همراه خود ولید اسماعیل فرستاده مصر در بغداد، اوضاع سیاسی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تاریخی عراق را تجزیه و تحلیل کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر

خزعلی {در این} دیدار تاکید کرد: چارچوب هماهنگ کننده گروه های شیعه در برابر این بن بست سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم زدن چیز خوب در مورد ملت ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد راه رفع های سازنده به در اطراف اجتناب کرده اند بردن گروه های سیاسی است.

وی ذکر شد: «چارچوب هماهنگ کننده اجتناب کرده اند هر موقعیت سازنده به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند سوی کشورهای عربی برادر استقبال می تنبل.