چرا تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در ورزشگاه آزادی برگزار نشد؟
سرپرست ورزشگاه آزادی همراه خود خاص اینکه مسابقاتی کدام ممکن است در ورزشگاه آزادی برگزار تبدیل می شود مشمول قراردادهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح قانونی است، ذکر شد: بر ایده مبانی، نیروی کار های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشگاهی برای تفریحی {در این} مجموعه باید مبانی قانونی را رعایت کنند.