چرا سیگاری ها کمتر به بیشتر سرطان ها ریه مبتلا می شوند؟!
در یک واحد اختراع آموزشی جلب توجه، دانشمندان دریافتند {افرادی که} برای مدت فوق العاده تمدید شده سیگار می کشیدند نسبت به دوستان شخصی کمتر کشف نشده ابتلا به بیشتر سرطان ها ریه بودند.