چقدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر رهن های کمکی خوشایند حرفه تحمیل می تدریجی
رهن قرض الحسنه امسال برای استفاده از به سقف ۵۰۰ میلیون رسید در حالی کدام ممکن است سال قبلی ۱۰۰ میلیون به صورت دائم به نامزدها صنوبر شد. مدت بازپرداخت رهن اجتناب کرده اند ۶۰ ماه به ۸۴ ماه افزایش کشف شد