چگونه اجتناب کرده اند مطالعه لذت می برید؟{افرادی که} اجتناب کرده اند مطالعه چیزهای جدید لذت می برند، می توانند رفتار های جدیدی تحمیل کنند، در حرفه شخصی پیشرفت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل قوت شخصی را بهبود دهند. بعد از همه به همان اندازه روزی کدام ممکن است ترس اجتناب کرده اند بررسی راه آنها را برای مطالعه چیزهای جدید مسدود کرده باشد، هیچ عالی اجتناب کرده اند این پیشرفت ها حاصل نخواهد شد.

چرا بررسی را دوست نداریم؟

«چرا عالی ورزش را دوست داشته باشیم هر دو دوست نداشته باشیم» یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است در روانشناسی فوق العاده مورد بحث قرار گرفته است. برخی اجتناب کرده اند این دوست از گرفتن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرت ها فطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند آنها آموختنی است. ما یاد می گیریم کدام ممکن است ورزش های مورد کنجکاوی شخصی را همراه خود عشق ذاتی شخصی مرتبط کنیم. ما علاوه بر این انزجار شخصی اجتناب کرده اند برخی ورزش ها را همراه خود انزجار ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی شخصی مرتبط می کنیم. گاهی این تأثیر می گذارد آنقدر مقاوم است کدام ممکن است عالی کنجکاوی ذاتی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق بر نفرتی نسبتا اساس دار غلبه می تدریجی.

ملاحظه به غذاهای پرخطر مثال خوبی برای این موضوع است. فلفل پرخطر شامل ماده ای به تماس گرفتن کپسایسین است. کپسایسین گیرنده های درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما روی زبان را تحریک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود هنگام مصرف کردن فلفل بافت سوزش کنید. همراه خود این حساب وقتی بافت درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش می کنید باید فلفل نخورید ۹ اینکه به مصرف کردن آن شکسته نشده دهید!

پس چرا برخی اشخاص حقیقی دوست دارند غذاهای پرخطر بخورند؟ از آنها یاد گرفتند کدام ممکن است ادویه فلفل را همراه خود سبک غذاهای لذیذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش طعمی قابل مقایسه با پیتزا فلفلی، فلافل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمبوسه مرتبط کنند. به عبارت تولید دیگری، فلفل سبک غذاهای لذیذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر را برای افراد تداعی می تدریجی; به همین دلیل قابل دستیابی است برخی اشخاص حقیقی به سبک فلفل پرخطر معتاد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای پرخطر را تا حد زیادی اجتناب کرده اند غذاهای احساسی دوست داشته باشند.

چگونه یاد بگیرم اجتناب کرده اند مطالعه لذت ببرم؟

بررسی ورزش روانشناختی {طاقت فرسا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر است. به طور معمول است هنگام بررسی بافت ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی می کنید. در حین بررسی چیزهای سختی یاد می گیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت، خواستار کارهای دستی تر هر دو دلپذیر تر، پاسخ خالص افکار است.

وقتی درس مطالعه احساسات ناخوشایندی قابل مقایسه با استرس امتحان، شکست، خستگی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدرفتاری مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاسی ها را برمی انگیزد، احساسات عقب کشیدن ما نسبت به درس مطالعه افزایش خواهد یافت. با این حال اگر بتوانید مطالعه را همراه خود ورزش های جالب تری مرتبط کنید، ارتباط روانشناختی جدیدی تحمیل خواهید کرد. به این انجمن بافت شادی ها، کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاق متنوع احساساتی قابل مقایسه با استرس، خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی احتمالاً خواهد بود.

مرحله ۱ – هدف شخصی را اختراع کنید چیزی به تماس گرفتن حرفه “خوشایند” {وجود ندارد}

بعد اجتناب کرده اند مطالعه هر فصل اجتناب کرده اند کتاب بستنی بخورید. فقط! بعد از همه خاص نیست این شرطی سازی به همان اندازه چه روزی کارآمد {خواهد بود}. در هر صورت، می‌دانید کدام ممکن است می‌توانید اجتناب کرده اند عالی فصل بگذرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فصل بعدی بروید. جدا از این، پیش بینی پاداش برای پیشرفت های نوزاد، کل معنی بررسی را به تاخیر می اندازد. این اراده باعث شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند اولویت با اشاره به کار کردن ضعیف شخصی بافت بدی داشته باشید.

یافتن ارتباط بین بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی کدام ممکن است دوست دارید روشی مرتب برای مصرف کردن بستنی بعد اجتناب کرده اند هر فصل است. بررسی آمار کار کردن کارکنان های ورزشی ممکن است تخلیه کننده باشد، با این حال اگر به بازی کنجکاوی مند هستید، همراه خود بررسی این اعداد می توانید هدف شکست کارکنان های ورزشی را درک کنید. این سیستم نویسی کامپیوتری ممکن است آزاردهنده باشد، با این حال ما خواهید کرد را الهام بخش می کنیم کدام ممکن است همراه خود این در نظر گرفته شده کدام ممکن است می توانید همراه خود مطالعه کدنویسی عالی شبکه مکان هر دو عالی ورزشی کامپیوتری طراحی کنید، آن را بررسی کنید.

همه موضوعات روی زمین همراه خود زنجیر مختصر هر دو بلند به هم متصل هستند. بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کردن این روابط ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه پیگیری ها جدیدی تحمیل کنید. روزی اجتناب کرده اند این ورزش لذت خواهید برد کدام ممکن است بفهمید چگونه عالی ورزش به به نظر می رسد ناخوشایند، قابل مقایسه با بررسی، به ۱ هدف دلپذیر منجر تبدیل می شود.

مرحله ۲ – هدف شخصی را اختراع کنید هیچ ارتباطی بین بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت {وجود ندارد}

پیشرفت در شخصیت محرک است. وقتی ارتباط بین پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را می بینید، البته است تمایل خواهید کرد برای این کار افزایش خواهد یافت. آرنولد شوارتزنگر فوق العاده ورزش کرد از اجتناب کرده اند درد عضلانی بعد اجتناب کرده اند ورزش لذت می برد. اعتقاد بر این بود کدام ممکن است درد خفیف در توده عضلانی او به انبساط آنها درمورد تبدیل می شود. این ادراک باعث شد کدام ممکن است او اجتناب کرده اند تمرینات بدنسازی مشکل برانگیز لذت ببرد.

اگر پیشرفت شخصی را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک کنید، اجتناب کرده اند مطالعه لذت خواهید برد. شناخته شده به عنوان مثال، اگر در جاری مطالعه زبان هستید، فهرستی اجتناب کرده اند عبارات را برای {هر روز} تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلماتی را کدام ممکن است در نهایت روز یاد گرفتید علامت بزنید. وقتی می بینید کدام ممکن است همراه خود بررسی {هر روز} به هدف شخصی نزدیک می شوید اجتناب کرده اند مطالعه لذت خواهید برد. اجتناب کرده اند هر چیزی کدام ممکن است برای مطالعه خواستن دارید نقشه بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مطالعه هر مورد، آن را روی نقشه بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات شخصی را روی نقشه افزایش دهید. به این انجمن پیشرفت شخصی را در حضور در هدف تجسم می کنید کدام ممکن است به نوبه شخصی انگیزه خواهید کرد را برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در هدف تعدادی از برابر می تدریجی.

مرحله ۳: سرمایه گذاری های مطالعاتی را برای شخصی محدوده کنید

این روش رفع قابل دستیابی است به سختی دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول به تذکر برسد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است بپرسید وقتی اجتناب کرده اند مطالعه متنفرم چه کمکی به ممکن است می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کمیت تحقیق افزوده تبدیل می شود.

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند اعتقاد به نفس زیرین مبارزه کردن می برند. آنها در دانشگاه خوشایند حرکت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بافت بدی نسبت به بررسی روزانه دارند. همراه خود این حساب {نمی توانند} خوشایند درس بخوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانشگاه ضعیف حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چرخه شکسته نشده دارد. هنگام محدوده عالی سرمایه گذاری بررسی شخص خاص، تأمین پیشنهادات عقب کشیدن را اجتناب کرده اند بین خواهید برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر این مارپیچ رو حل و فصل خلاص خواهید شد. وقتی نیازها، پیگیری ها، فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها شخصی را خاص می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به کار روی سرمایه گذاری می کنید، وارد عالی چرخه خوش بینانه می شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز موفقیت خواهید کرد افزایش خواهد یافت. اگر موضوع سرمایه گذاری مطالعاتی خواهید کرد به موضوعات دانشکده نزدیک باشد، اعتقاد به نفسی کدام ممکن است در سرمایه گذاری شخصی به انگشت می آورید، کار کردن دانشکده خواهید کرد را افزایش می بخشد.

مرحله ۴: روی زمان جاری کانون اصلی کنید

شخص عاشق ورزش های روانشناختی مشکل برانگیز است. پازل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پازل های وانت {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی لذت بخش هستند، با این حال اگر مجبور باشند آن را شناخته شده به عنوان وظیفه انجام دهند، احتمالا اجتناب کرده اند این کار متنفر خواهند شد. هدف ش چیه؟ به این دلیل است که هدف است کدام ممکن است تعیین مقدار کار کردن بلند مدت، نیمه داوطلبانه بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی بودن قابل دستیابی است تمام انگیزه خواهید کرد را برای کار اجتناب کرده اند بین ببرد.

اعتقاد کنید باید عبارت جدول را رفع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید کدام ممکن است خطا خواهید کرد در رفع جدول اقامت خواهید کرد را تباه می تدریجی. {در این} صورت، اجتناب کرده اند رفع جدول آنطور کدام ممکن است ساده برای علاقه این کار را انجام می دادید، لذت نخواهید برد. به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند مؤثرترین راه‌ها برای لذت برداشتن اجتناب کرده اند مطالعه اینجا است کدام ممکن است در حین بررسی ساده بر روی حرکت مطالعه کانون اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در نظر گرفته شده کردن به امتحان، پاسخ دادن معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند بلند مدت انگشت بردارید. به بلند مدت در نظر گرفته شده نکن ساده روی معمای روبروی شخصی کانون اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رفع کنید.

اصلاح پیگیری ها

هیچ عالی اجتناب کرده اند این سطوح {نمی تواند} انزجار خواهید کرد اجتناب کرده اند بررسی را عالی شبه به عشق تغییر تدریجی. گرداب آسانسور کننده در محصولات تعدادی از ساله اساس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زیادی اندازه می کشد به همان اندازه رفع شود. همراه خود این جاری، اگر به طور آگاهانه اطلاعات این متن را در اقامت شخصی به کار ببرید، می توانید بیزاری شخصی را اجتناب کرده اند بررسی کاهش دهید. همراه خود کمک این سطوح می توانید بررسی را اجتناب کرده اند فعالیتی کدام ممکن است آزاردهنده به نظر می رسد مانند است به فعالیتی کدام ممکن است برای شخصی لذت بخش است تغییر کنید. حتی تنظیمات فوق العاده نوزاد در احساسات خواهید کرد با اشاره به بررسی به کاهش استرس خواهید کرد {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال اینکه بررسی را اجتناب کرده اند انگشت بدهید کمتر تبدیل می شود. مطالعه نحوه لذت برداشتن اجتناب کرده اند مطالعه مهمتر اجتناب کرده اند مطالعه ایده ها اولین است. اگر یاد بگیرید کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشکل ها اوقات خوبی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چیزهایی کدام ممکن است یاد می گیرید اجتناب کرده اند منظر خوش بینانه ظاهر شد کنید، کار کردن خواهید کرد افزایش می یابد.

تأمین: مکان چگونه