کار رسانه ای علیه تهاجم تهاجمی/جهاد برای تبیین نیازهای بلافاصله ملت است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، آقای جواد حسنی عصر بلافاصله در ترکیبی خبرنگاران همراه خود دقیق اینکه رسانه ها باید در برابر این دشمن تهاجمی باشند ۹ تدافعی، تصدیق شد: تحریف واقعیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه نمایی اجتناب کرده اند عملیات های پیچیده دشمن است کدام ممکن است باید {در این} زمینه اقدام شود. دیر یا زود . جذاب کن

وی همراه خود ردیابی به کمک های سپاه به مقامات های مختلف ذکر شد: باید برای خدمت به افراد جهادگر امتحان شده کنیم، به نظر می رسد مانند است ما بچه ها جهادی زیادی داریم کدام ممکن است نمی دانند چگونه همراه خود خودسازی به گروه خدمت کنند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان همراه خود ردیابی به کمک ۲ میلیارد تومانی پایگاه از دوام به روستای محروم تاکید کرد: {در این} روستا اقدامات جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی وصف ناپذیر زیادی تکمیل شد.

وی بر لزوم تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به جهاد تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رسانه ها باید {در این} زمینه پیشگام باشند.

مشاور ولی فقیه در سپاه پاسداران در جهان همدان همراه خود ردیابی به سخنان پیامبر گرامی اسلام(ص) ذکر شد: راست اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بی ارزش درک کردن هیچ متهمی نترسید. این مورد مصداق جهاد است.»

حجت الاسلام علی الحسنی همراه خود دقیق اینکه باید منادی حق باشیم، اضافه کرد: اگر حوادث دیر یا زود گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب نقل نشده باشد، دشمن هر طور کدام ممکن است تمایل دارد آن را نقل می تنبل.

وی ذکر شد: خبرنگاران سربازان نظام زیبایی شناختی هستند، {همه ما} حاوی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات گروه هستیم با این حال هیچ کدام نباید باعث شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند تعهد شخصی کوتاهی کنیم.

مشاور ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جهان همدان افزود: ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد کار زیبایی شناختی روزی است کدام ممکن است کار اساساً مبتنی بر عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری آستانه تحمل ما {باید باشد}. مطرح شود.»

وی همراه خود دقیق اینکه باید صادقانه تمام اقدامات {انجام شده} در سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری را به افراد بگوییم، تاکید کرد: در جاری حاضر جاده سیاه نمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریف دشمن فوق العاده سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر حاد شده است کدام ممکن است باید این موضوع را شدید بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب را لغو کنید. .

وی به الگوی ای اجتناب کرده اند تحریف جاده دشمن توسط دشمن ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فتنه ای کدام ممکن است دشمن همراه خود هدف برهم زدن روابط افراد افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران انجام می دهد در همین راستا پیش {می رود}.

انتهای پیام/ ۳۱۴۰
این را برای صفحه اول هدایت دهید