کانون اصلی رئیس جمهور بر نظارت گروه های نظارتی بر قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد کالاهای ساخت موجود در است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مشهد، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور امشب در ترکیبی خبرنگاران رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص اقدامات {انجام شده} در راستای حمایت اجتناب کرده اند داده ها. وی ذکر شد: این یارانه نباید در نتیجه رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل افزایش قیمت هر دو کاهش استاندارد موارد شود، این موضوع خواستن به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت دارد. اگر واردات بی رویه را متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای ساخت فناوری خانه باز کنیم، عدم وجود قیمت هایی کدام ممکن است برای افراد توهین آمیز باشد باید مدیریت شود.

وی افزود: گروه هایی قابل مقایسه با گروه حمایت اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کنندگان در وزارت صمت تعهد دارند قیمت تمام شده این ساخت را تجزیه و تحلیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ساخت را به زیبایی تجزیه و تحلیل کنند. طبیعتاً {در این} میان برای حق کار باید درآمد فکر شود. تعهد تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه حمایت اجتناب کرده اند بلعیدن کننده اینجا است کدام ممکن است ساخت برای تولیدکننده صرفه مالی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی حقوق بلعیدن کننده نیز محافظت شود.

وی ذکر شد: در نظر گرفته شده می کنم اگر بازار رها شود نتیجه این تبدیل می شود کدام ممکن است {افرادی که} ساخت می کنند می خواهند کالاهای شخصی را به هر قیمتی بفروشند. ما نمی خواهیم بگوییم کدام ممکن است مقامات باید قیمت گذاری تدریجی. با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نباید اجازه داد کدام ممکن است حقوق افراد نادیده گرفته شود. اگر ساخت به مقیاس ای باشد کدام ممکن است بلعیدن را محافظت دهد، در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا می توانند قیمت را تعدیل کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط درگیری مالی کدام ممکن است دشمن {در این} زمینه دشمنی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ذی نفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان جستجو در اخلال دسترس در بازار، اخلال دسترس در بازار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بدست آوردن به چیز خوب در مورد شخصی امتحان شده می کنند. تعهد مقامات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند بی عدالتی مناسب افراد. افراد می توانند با بیرون کوچکترین آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید به کالاهای مشخص شده شخصی ورود پیدا کنند. ما معتقدیم کدام ممکن است حقوق تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کنندگان باید رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ذکر شد: ما چاره ای نداریم جز اینکه اجتناب کرده اند محصولات فناورانه حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها فضایی بدهیم به همان اندازه کالاهای آنها هم برای نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {افرادی که} می خواهند این موارد را بلعیدن کنند، خریداری شود. ضمن اینکه موارد باید اجتناب کرده اند استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای مورد نیاز برخوردار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن بی انصافی در قیمت گذاری صورت نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تامین این تقاضا، گروه های نظارتی پرانرژی شوند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید