کانون اصلی رئیس جمهور بر نظارت گروه های نظارتی بر قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد کالاهای ساخت موجود در استبه گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور ساعت شب قبلی در مخلوط خبرنگاران در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار فارس در خصوص اقدامات {انجام شده} در راستای حمایت اجتناب کرده اند اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل بندی استفاده اجتناب کرده اند آن، گفت: این داده ها بنیان چه اقداماتی را انجام داده است. وی اظهار داشت: خواستن است این یارانه در نتیجه رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل افزایش قیمت هر دو کاهش استاندارد کالا نشود. اگر واردات بی رویه را متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای ساخت فناوری خانه باز کنیم، عدم وجود قیمت هایی کدام ممکن است برای افراد توهین آمیز باشد باید مدیریت شود.

وی افزود: گروه هایی مشابه با گروه حمایت اجتناب کرده اند تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان در وزارت صمت مسئولیت دارند قیمت تمام شده این ساخت را بازرسی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ساخت را به زیبایی بازرسی کنند. طبیعتاً {در این} میان برای حق کار باید درآمد فکر شود. مسئولیت تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه حمایت اجتناب کرده اند خوردن کننده اینجا است کدام ممکن است ساخت برای تولیدکننده صرفه مالی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی حقوق خوردن کننده نیز محافظت شود.

وی اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم اگر بازار رها شود نتیجه این تبدیل می شود کدام ممکن است {افرادی که} ساخت می کنند می خواهند کالاهای شخصی را به هر قیمتی بفروشند. ما نمی خواهیم بگوییم کدام ممکن است مقامات باید قیمت گذاری تدریجی. با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نباید اجازه داد کدام ممکن است حقوق مردمان نادیده گرفته شود. اگر ساخت به مقیاس ای باشد کدام ممکن است خوردن را محافظت دهد، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا می توانند قیمت را تعدیل کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط درگیری مالی کدام ممکن است دشمن {در این} زمینه دشمنی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ذی نفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان جستجو در اخلال دسترس در بازار، اخلال دسترس در بازار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بدست آوردن به چیز خوب در مورد شخصی امتحان شده می کنند. مسئولیت مقامات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند بی عدالتی مناسب مردمان. مردمان می توانند با بیرون کوچکترین آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید به کالاهای مشخص شده شخصی ورود پیدا کنند. ما معتقدیم کدام ممکن است حقوق تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان باید رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت: ما چاره ای نداریم جز اینکه اجتناب کرده اند محصولات فناورانه حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها فضایی بدهیم به همان اندازه کالاهای آنها هم برای نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {افرادی که} می خواهند این موارد را خوردن کنند، خریداری شود. ضمن اینکه موارد باید اجتناب کرده اند استاندارد مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای مورد نیاز برخوردار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با این چیزها بی انصافی در قیمت گذاری صورت نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تامین این تقاضا، گروه های نظارتی پرانرژی شوند.