کره جنوبی – ایران تعدادی از هزار تماشاگر دارد؟
همراه خود نزدیک کردن به دیدار نیروی کار های سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی ۵۵ هزار بلیت این دیدار ارائه شده است است.