کشیدن پرچم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی زیر پای دانشجویان دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت


به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجویان دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت در اولین روز اجتناب کرده اند بازگشایی دانشکده ها در سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رویداد جمهوری اسلامی ایران پرچم های رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه صهیونیستی را به اهتزاز در می آورند. . در برابر این در درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پای دانشجویان منزجر، آمریکا پوشش های خصمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکارانه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اشغالگر اسرائیل را به حاضر گذاشت.

بر ایده این گزارش، دانشجویان انقلابی دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت در سال ۹۶ در اعتراض به انتخاب آمریکا مبنی بر سوئیچ سفارت شخصی به شهر قدس، پرچم آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را زیر پای دانشجویان مقابل این دانشکده برافراشتند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند کالج های دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان دانشکده سعی در تخریب پرچم های به تصویر کشیدن شده داشتند کدام ممکن است همراه خود اعتراض متنوع اجتناب کرده اند دانشگاهیان مواجه شد.

در واقع همزمان پس اجتناب کرده اند مفقود شدن پرچم رژیم صهیونیستی در برابر این برخی اجتناب کرده اند کالج های دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، دانشجویان این دانشکده بار تولید دیگری پرچم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل را در برابر این این دانشکده ترسیم کردند. درگاه دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید