کلید کودک بودن منظومه شمسی اجتناب کرده اند خورشید چیست؟منظومه شمسی پر اجتناب کرده اند اسرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازهایی است کدام ممکن است اختراع هر خوب اجتناب کرده اند آنها برای هر کسی خارق العاده است. خورشید همراه با سایر اجرام آسمانی یکی اجتناب کرده اند ستارگان منظومه شمسی است کدام ممکن است بنا به دلایلی بالاتر اجتناب کرده اند منظومه شمسی {خواهد بود}.