کولبری معضل سروآباد است


به گزارش خبرگزاری فارس، شیوا قاسمی پور اجتناب کرده اند سروآباد در شورای اجرایی این شهرستان تصدیق شد: کار با بیرون شهرت انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین در بدنه تجهیزات های اجرایی {به دلیل} ضعیف شهرت همواره شرمنده مردمان هستند.

وی اظهار داشت: بهترین شرم من می خواهم شناخته شده به عنوان مشاور مردمان باهوش این شهرستان ضعیف شهرت است در حالی کدام ممکن است سروآباد شهرستانی محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مشکلات فراوان است.

وی خاص کرد: اقدامات بنیاد علوی {در این} شهرستان ستودنی است با این حال همراه خود این وجود {در این} شهرستان بیش اجتناب کرده اند هر جای عکس به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خواستن است.

مشاور مردمان مریوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنیاد علوی ۵۵ میلیارد تومان برای رشد شهرستان سروآباد قیمت کرده است.

وی کولبری را یکی اجتناب کرده اند معضلات قابل توجه این شهرستان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رفع معضل کولبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نقش ها ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب برای افراد این شهرستان حق هر جوانی است کدام ممکن است خواستن به این سیستم ریزی دارد.

قاسمی پور خاص کرد: درست در این لحظه {به دلیل} اجرای برخی ساختار های اشتغال زایی این امر باعث مهاجرت معکوس به این شهرستان شده است.

وی خاص کرد: داده ها بر مقدمه داده ها کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی می تنبل، باید برای خروج شهرستان سروآباد اجتناب کرده اند مشکلات اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی مبانی اندیشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شود.

این معاونت اظهار داشت: اقدامات فشرده در زمینه اشتغال {در این} شهرستان جوابگو نیست، با این حال باید زنجیره پیوند ساختار های اشتغالزایی {در این} شهرستان خاص شود.

وی اظهار داشت: کشاورزی قطب رشد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی در سروآباد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی شدن ایستگاه های پمپاژ آب منوط به کنجکاوی اصولاً مسئولان قلمرو است.

وی در نهایت همراه خود تقبیح مبایعه نامه روحانیون مظلوم در حرم رضوی اظهار داشت: درست در این لحظه بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس نیازمند محافظت وحدت برای مقابله همراه خود هجمه های دشمنان هستیم.
این را برای صفحه اول توصیه دهید