کیهان: بوی توطئه می دهدبرخی اجتناب کرده اند مسئولان استانی خراسان رضوی اجتناب کرده اند جمله استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار مشهد نیز گفتن کردند کدام ممکن است مسئله این جنایت تحمل تاثیر جریانات تکفیری {انجام شده} است.