گازرسانی به ۴۹ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ شهر هرمزگان در جاری انجام است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، فواد حمزوی مدیرعامل نمایندگی بنزین استان هرمزگان ظهر در حال حاضر تصدیق شد: هم اکنون ماموریت جاده سوئیچ بنزین شهرستان بندرلنگه به ​​۴۹ روستا اجتناب کرده اند جمله ۳۴ روستای شهرستان بندرلنگه گازرسانی می تدریجی. بندرعباس برای ادغام کردن ۲۸ روستا در روستاهای اسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازیان ۶ روستا در دهستان قاشین (گاچین بالا، قاشین پاین، مغ احمد بالا، مغ احمد باین، دیملو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلمتالی)، ۶ روستا در کوج -محور هرنگ در شهرستان بستک (خالوس، فاریاب، قطاف، هرنگ، کوخرد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهند، ۴ روستای الکندی، دهنگ، بیگلرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدراویه در شهرستان بستک، ۵ روستا جهکم، علی آباد، مبارک. حسینی، تشکیه، سید جزار اجتناب کرده اند شهرستان حاجی آباد به اضافه ۲ روستا. شهرک های کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازیان همچنان در جاری مونتاژ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این ساختار های گازرسانی بیش از بیست و دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ خانواده کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری اجتناب کرده اند نعمت بنزین خالص بهره مند می شوند.

وی افزود: امسال ماموریت های گازرسانی شهرهای میناب، بندرلنگه، بندر کنگ، فرهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرجز احمدی نیز در مرحله پیمانکاری است.

حمزه تصریح کرد: گازرسانی به بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰ واحد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاهی اجتناب کرده اند جمله گازرسانی به صنایع محور بندرعباس – حاجی آباد، گلخانه های سرخان حاج آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلخانه های محور قهکام – هاشم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ روستا در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق غرب استان ۱۲ شهر اجتناب کرده اند جمله رویدر، جناح، کوشکنار، چارک، لمزن، پهل، سوزا، تیر، زیارت علی، سیریک، گروگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستک در سال جاری توسط دست تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی هستند کدام ممکن است همراه خود گازرسانی به این مناطق، حدود ۱۰۰ هزار خانواده در اختیار آنها قرار گرفته است. خدایا برای این نعمت .

مدیرعامل نمایندگی بنزین استان هرمزگان خاص کرد: به همان اندازه بالا سال قبلی گازرسانی به ۳ شهر قلله قاضی، تشک، باکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ روستا (۷ روستا در قلت قاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه روستا در قلمرو بکه) ۹۸۹۴ به بالا رسید. خانوار های تولید دیگری نیز اجتناب کرده اند این نعمت الهی برخوردار شدند.

حمزه همراه خود ردیابی به تصمیم گیری وظیفه مقام معظم مدیریت در سال جاری مذین ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، اظهار داشت: نمایندگی بنزین استان شناخته شده به عنوان dishing out کننده یکی اجتناب کرده اند مهمترین ارکان سبد قدرت اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مستقر در استان همواره حامی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای نتیجه گیری نیازها رئیس معظم انقلاب این سیستم های ویژه ای را در اصل کار شخصی قرار داده است.

وی تاکید کرد: توسعه محدوده خرس محافظت مشترکان این بنزین پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بنزین خالص همراه خود بنزین مایع موجب صرفه جویی قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برتر احتمالاً وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید