گزارش پتیاس وارد ایران شد/ آسیب شناسی موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن ناسالم کی پاپ!


خبرگزاری فارس – گروه موسیقی – علیرضا صباحوند: «تأثیر هنری، در معنای طبقه‌بندی آن، اثری بازو‌ساز است کدام ممکن است برای حاضر به رمز و راز در دنیای آثار هنری خلق شده است.» این رئوس مطالب اجتناب کرده اند «جورج دیکی» چیزی دانستن درباره نوک نقاشی دیواری نمی‌گوید: چیزی دانستن درباره تخصص شکوه‌شناختی، دقیق احساسات هر دو اشیا خیلی شبیه آموزش داده شده است نمی‌شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این رئوس مطالب مشابه تعاریف تقلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز احساسات، آثار هنری را بر مقدمه عالی مشخصه فوق العاده همپوشانی رئوس مطالب می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت دقیق می‌تدریجی کدام ممکن است مقوله تلاش های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته‌بندی طیف گسترده ای از مصنوعات خلق شده برای حاضر به بینندگان آثار هنری مترادف هستند، ۵ رئوس مطالب زیر کدام ممکن است {به خودی خود} بی حال ترین توضیح دادن قابل انجام اجتناب کرده اند عالی نهاد هر دو فرآیند آثار هنری به تصویر کشیدن است، به رئوس مطالب زیر است:
باهوش: شخص خاص کدام ممکن است آگاهانه در خلق عالی تأثیر هنری مشارکت می تدریجی.
تعداد زیاد: گروهی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی وجود دارند کدام ممکن است اعضای آنها به همان اندازه حدودی مایلند موضوع پیش روی شخصی را درک کنند.
دنیای آثار هنری: این مجموع تمام منطقه های دنیای آثار هنری است.
سیستم دنیای آثار هنری چارچوبی برای حاضر عالی تأثیر هنری اجتناب کرده اند عالی باهوش به بینندگان دنیای آثار هنری.
ایده نهادی آثار هنری، مشابه ایده ظاهر خانوادگی، تلاشی است برای پاسخگویی به جریان های هنری اواخر قرن بیستم، مشابه جریان های متاثر اجتناب کرده اند آثار مارسل دوشان مشابه دادائیسم، پاپ آرت، فاند آرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردی مید. در حال وقوع است کدام ممکن است در آن چیزهای مصنوعی، حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انسان ها می توانند به تلاش های هنری تغییر شوند. کانون اصلی ایده نهادی بر به نظر می رسد عالی تأثیر هنری نیست، اما علاوه بر این بر زمینه : نحوه برخورد خالق تأثیر همراه خود آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افرادی که آن را بیانیه کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن استقبال کرده اند. ماهیت این ایده اینجا است کدام ممکن است می گوید برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در گروه هستند کدام ممکن است این ظرفیت را دارند کدام ممکن است به هر انسانی شناخته شده به عنوان عالی «تأثیر هنری» تغییر شوند. آرتور دانتو، متفکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد هنری، در مقاله ای مهم به تماس گرفتن دنیای آثار هنری، مفهوم ای را مطرح کرد کدام ممکن است بر دیکی تأثیر گذاشت. او در مقاله نوشت کدام ممکن است آنچه باعث تبدیل می شود تأثیر هنری دیده شده نباشد. وی همراه خود ردیابی به اثری اجتناب کرده اند اندی وارهول، نقاش معروف به تماس گرفتن «زمینه های بریلو»، پرسید کدام ممکن است چه چیزی آن را به ۱ تأثیر هنری تغییر کرده است؟ دانتو می گوید آنچه کدام ممکن است تأثیر هنری را «تئوری» می تدریجی، جنبه بصری تأثیر نیست. به همین دلیل آنچه به زمینه‌های بریل وارهول جایگاهی هنری می‌بخشد، ایده‌ای است کدام ممکن است آنها همراه خود آن مرتبط هستند. به معنای واقعی کلمه هستند زمینه بریلو نمی توانست ۵۰ سال پیش عالی تأثیر هنری باشد.

رئوس مطالب نهادی آثار هنری عالی رئوس مطالب مقوله ای است ۹ عالی خوب ارزش واحد. یعنی ساده رئوس مطالب می تدریجی کدام ممکن است آثار هنری چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد کدام ممکن است خواه یا نه عالی عامل اگر عالی تأثیر هنری است خوب ارزش دارد هر دو ۹، موضع انصافاًً خنثی خواهد گرفت. تئوری های فرمالیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​دقیق به خوانایی دقیق می کنند کدام ممکن است اگر چیزی در زمره آثار هنری قرار گیرد، ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تامل است. با این حال تئوری نهادی می گوید کدام ممکن است کشف کردن اینکه عالی تأثیر هنری چیست اصلاً به معنای ارزشمند بودن آن نیست. قابل انجام است چیزی مهم نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری عالی تأثیر هنری باشد به همان اندازه غیر هنری. در وسط ای کدام ممکن است آثار هنری سنتی تعیین کنید گرفت، معنای آثار هنری همراه خود «شکوه»، «خوبی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی «خوبی» همپوشانی داشت، یعنی وقتی می گفتند فلان عامل آثار هنری است، شخصی به شخصی شکوه، خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی. با این حال در دوران به روز مرز بین آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرهنر کمرنگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی ممکن است مصداق آثار هنری باشد، بسته به اینکه نهاد هنری آن را شناخته شده به عنوان آثار هنری راه اندازی شد تدریجی هر دو خیر.

به همین دلیل، ایده دیکی عالی ایده نخبه گرایانه نیست کدام ممکن است به گروه هنری امکانات خاصی بدهد. به معنای واقعی کلمه هستند، دیکی ایده آثار هنری را چنان باز می گذارد کدام ممکن است هرکسی با بیرون ملاحظه به مرحله استعداد، اطلاعات فنی، اطلاعات آثار هنری مفهومی هر دو دقت بصری ممکن است عالی تأثیر هنری خلق تدریجی. رئوس مطالب دیکی مانعی برای آثار معاصر پذیرفته شده ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آثار نیز می توانند به طور مناسب به جایگاه عالی تأثیر هنری بازو یابند.

هدف اجتناب کرده اند راه اندازی شد رئوس مطالب آثار هنری به روز این بود کدام ممکن است به ما یادآوری کنیم کدام ممکن است آثار هنری در امروز، به معنای آنچه در تعاریف سنتی هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان به آن است ردیابی می‌شود، لزوماً در چهارچوب «آثار هنری برای ما آثار هنری است» قرار نمی‌گیرد. لزوماً بار شکوه شناختی ندارد، «شکوه» {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند آثار هنری خطرناک بخش مهمی اجتناب کرده اند آثار هنری به روز است.

امروزه اگر بخواهیم کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را تنها در بخش موسیقی طبقه بندی کردن کنیم، سهم قابل توجهی اجتناب کرده اند این ورزش ها را تنها می توان در قالب «علاقه» هر دو شبیه به علاقه رئوس مطالب کرد، در صورتی کدام ممکن است داشته باشند. شبیه به تأثیر علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پس این تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های هنری ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاید شیطانی نهفته است کدام ممکن است سرانجام به افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها جوانان ما تأثیر می گذارد می تدریجی. متنوع اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از موسیقی صرفاً به این هدف کدام ممکن است نهادهای هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها آن را شناخته شده به عنوان آثار هنری راه اندازی شد کرده اند در اذهان عموم آثار هنری تلقی تبدیل می شود.

متأسفانه، همراه خود مزایای قابل ملاحظه، باید برخی اجتناب کرده اند معایب را نیز بدانید. دنیای آنلاین ما در واقع دیجیتال است، متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، هنرمندان، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها چهره‌های متفاوتی اجتناب کرده اند ماهیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود شخصی حاضر می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل عظیمی اجتناب کرده اند فالوورها تنها بسته به دانش مناسب هر دو نادرست درج شده در صفحات دیجیتال، آنها را می‌پذیرند.

با این حال پس اجتناب کرده اند انقلاب، موسیقی کدام ممکن است راه شکوه شخصی را می کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک بی نظیر در جایگاه دقیق شخصی قرار می گرفت، ناگهانی همراه خود سیل عظیم طیف گسترده ای از واردات جدا زده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام آسیب های {بی شمار} شخصی را به جوانان سنت بیگانه تزریق کردند. {در این} میان موسیقی پاپ مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکیفیت فوق العاده پرطرفدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان زیادی دارد با این حال مهمترین ضرر تهاجم باکلاس در بخش موسیقی {در این} مقطع روزی را می توان موج کی پاپ دانست کدام ممکن است در ایران انصافاً غیر باورپذیر است. سنت اسلامی بیان نشده نماند کدام ممکن است هشدار با اشاره به خطر این موج اعتقادی به موسیقی تنها متوجه ملت ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} رئوس مطالب موجی کره اجتناب کرده اند جنسیت، محافظت نامتعارف، امتیازات اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان پرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری ضرر تولید دیگری. موسیقی این موج بادام ادامه دارد چیزی نیست، پکیج کی پاپ انصافاً تقلید شده توسط موسیقی پاپ غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترند نیست.

متأسفانه ویژه به ویژه در ۲ سال قبلی انواع زیادی اجتناب کرده اند جوانان کشورمان صرفاً بر مقدمه آنچه در محتوای کی پاپ به صورت دیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیداری می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی به تماس گرفتن «بی تی» به این گروه کنجکاوی مند شدند. با بیرون ملاحظه به فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش سمی این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش ورزش آنها کدام ممکن است در مرحله کلان کره جنوبی ترتیب تبدیل می شود، دنبال کنندگان {هر روز} در جاری افزایش هستند.

به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است اگر خانوار های ایرانی کدام ممکن است فرزندانشان اجتناب کرده اند BTIها پیروی می کنند، اجتناب کرده اند پایین صحنه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط سمی کدام ممکن است به این جنبه پر زرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی برده داری هنری وارد شده بود، اعلان مناسب داشتند، اجازه چنین کاری را نمی دادند. عالی پیگیری .

حالا با این حال به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ضرر قابل توجه تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری این گروه فراتر اجتناب کرده اند صرفا مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به برخی هجاهای بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین گروه “BTIs” را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی در جستجوی این {بوده است}. اجتناب کرده اند این گروه تقلید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در احساس درونی کار کنید، آنها مقامات هستند.

در روزهای جدیدترین اجرای گروهی به تماس گرفتن «۶۰ ثانیه» در این سیستم پرطرفدار تلویزیونی «حاشیه از جدید» گمانه زنی ها با اشاره به خطر روی رساندن تا حد زیادی جوانان به موسیقی پاپ را بدتر کردن کرده است. این گروه کدام ممکن است برای ادغام کردن تعدادی از باهوش جوان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جوان ایرانی کره ای الاصل بود، {در این} حاضر کدام ممکن است می توان آن را تنها کپی برداری اجتناب کرده اند BTI ها توضیح دادن کرد، به اجرای این سیستم پرداختند. در واقع موسیقی هایی کدام ممکن است شاد ، استفاده اجتناب کرده اند اشعار سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه های خشمگین ساده ظاهر شد گروه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران اجتناب کرده اند آن استقبال کردند. گروه ۶۰ ثانیه دومین اجرای پنجمین مرحله تدارکاتی فصل سوم مسابقات استعدادهای خوب عصر جدید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای آن طنز ایرانی اهل کره جنوبی همراه خود پدری ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری کره جنوبی است. در ایران به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران عظیم شد. با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است موضوع {در این} زمینه به همین جا ختم نمی شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ جنبه حائز اهمیت است:

* اولا این کدام ممکن است گروهی خودت را پیدا کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر اجتناب کرده اند آنچه پیش بینی می سر خورد، نمایشی اساسی اجتناب کرده اند «پتیا» در ایران اسلامی حاضر کردند. این بدان معناست کدام ممکن است موج کی پاپ کره ای سودآور تر اجتناب کرده اند ما {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته جوانان را راضی تدریجی کدام ممکن است آن را دنبال کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز در دنیا موسیقی پاپ محبوبی ندارید، با این حال این حرکت تاثیری دوچندان در تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی اجتناب کرده اند پیروان بی نظیر این سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن مسموم می تواند داشته باشد.

*دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر این سیستم ای مثل «دوران جدید» کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند پربیننده ترین این سیستم های صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای جمهوری اسلامی ایران است، همراه خود حاضر چنین گروهی روی صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها هزار نفر. در ابتدای این کار مورد تایید قرار گرفت. مشروعیت می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند خانوار ها می بینند کدام ممکن است تا حد زیادی مشکلات رفع شده است از رسانه سراسری همواره اجتناب کرده اند حریم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ساکنان شخصی در چارچوب شخصی دفاع کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم غیر اجتناب کرده اند سنت ایرانی اسلامی جلوگیری کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است عالی رسانه عظیم. بخشی اجتناب کرده اند گروه هر آنچه را کدام ممکن است اجتناب کرده اند تلویزیون چاپ شده تبدیل می شود به طور خودکار اطاعت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را کمترین چیزی از آن آگاه است کدام ممکن است مضر نیست. اگر به ایده (ایده نهادی آثار هنری) کدام ممکن است در ابتدای رصد مطرح شد برگردیم، به معنای واقعی کلمه هستند تلویزیون شناخته شده به عنوان عالی «نهاد هنری» حرکت می تدریجی کدام ممکن است همه اینها موسیقی را شناخته شده به عنوان عالی تأثیر هنری راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت می بخشد. این مشروعیت، چون آن است خیال خانوار ها را دستی می تدریجی، جوانان را نیز {به سمت} همه اینها موسیقی سوق می دهد. به نظر می رسد مانند است نوجوانانی کدام ممکن است موسیقی کی پاپ را دنبال می کنند، همچنان این موج آثار هنری ذهنی کره ای را همراه خود آرزو ای تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی دنبال خواهند کرد، از ورزش های این گروه را می بینند کدام ممکن است عرف این گروه را سرلوحه کار شخصی قرار داده است. در تحلیل بسته شدن، «۶۰ ثانیه» جلوه ای عینی اجتناب کرده اند تأثیر موسیقی کی پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ خطری برای تهاجم باکلاس اجتناب کرده اند شرق این بار است.

در همین جا نگاهی به ۱ موج موسیقی به تماس گرفتن “K-Pop” داریم:
ورزش های “کی پاپ” هر دو کی پاپ تعدادی از سالی است کدام ممکن است {در سراسر} جهان توسعه یافته است، انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گروه های کی پاپ کدام ممکن است به طرز عجیبی پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان جوان عضویت، مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهور شخصی را نمایند. من می خواهم دنیا را کشف کردم

حامیان به اصطلاح حصبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعصب این تیم ها، به طور قابل توجهی BTI ها کدام ممکن است شخصی را «نظامی» می نامند، در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین فناوری دهه ۸۰ فشرده است. تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش «تمایز ها»، «امید» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط سازنده، این گونه شعارهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان، جنبه انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به به نظر می رسد «سازنده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرخواهانه به گروه های کی پاپ بخشیده است. این موسیقی به خاطر انواع بیش از حد اعضای گروه، ریتم های فوری موسیقی دیجیتال، تلفیقی اجتناب کرده اند رپ کره ای-انگلیسی، عکسها پر زرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک همراه خود رنگ های شفاف، “سرزنده” را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی های فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهاً اغراق آمیز شناسایی شده است است. آنقدر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون عارضه کدام ممکن است طیف بین جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را برگرداند.

با این حال در پس این به نظر می رسد جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفصل، پاراگراف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازهایی مرموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرموز موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند پیامدهای آن شیوع نسبتاً بالای پدیده «خودکشی» {در میان} فعالان جوان صنعت کی پاپ است. به چهره های معروف صنعت موسیقی «بت» هر دو بت می گویند. مسیر تغییر عالی تخصص به ۱ بت در کره دشوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی رحم تر اجتناب کرده اند مسیر تغییر شدن به ۱ ستاره هالیوود است. وقتی عالی تخصص جوان همراه خود عالی نمایندگی موسیقی کره جنوبی قرارداد می بندد، تقریباً برده نمایندگی تبدیل می شود. تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات فوق العاده از حداکثر، چارچوب شغلی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدشه ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار روانی وحشتناکی کدام ممکن است مدیران نمایندگی بر این جوانان هر دو کودکان وارد می‌کنند، همگی نمایانگر روزهای تاریک برای او یا او بود. این مسیر دردسر همراه خود تعیین مقدار‌های دقیقی کدام ممکن است در فواصل روزی معین توسط مدیران مسئله نمایندگی طرف قرارداد انجام می‌شود پایان دادن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در هر مرحله نتوانند تذکر مدیران را جلب کنند، بلافاصله قراردادشان فسخ می‌شود.

شکل دهی با کیفیت صنعتی روزانه هیکل اجتناب کرده اند تذکر صنعت کی پاپ جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از جراحی پلاستیک اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش های تعیین کنید دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ستاره کی پاپ است. حالا کدام ممکن است تخصص جوان به جایی می رسد کدام ممکن است فرصتی داشته باشد روی صحنه اجرا تدریجی، به دلیل تعدادی از ساله نمایندگی روی او، کوهی اجتناب کرده اند بدهی را پایین بالا گذاشته است. این بدهی با کیفیت صنعتی، بردگی او را اجتناب کرده اند این نمایندگی بدتر کردن کرد، از انواع فوق العاده محدودی اجتناب کرده اند فعالان کی پاپ آنقدر معروف شدند کدام ممکن است پول زیادی به بازو می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های زودتر شخصی را تیز کردن می کنند. به همین دلیل، یافتن حرفه دوم حتی {در میان} متنوع اجتناب کرده اند ستارگان پاپ در کره عالی ضرر غیرمعمول نیست. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ماراتن تسویه بدهی متنوع اجتناب کرده اند مورد پسند‌ترین گروه‌های پاپ کره را بر آن داشته {است تا} گذشته تاریخی‌های بسته‌بندی شده‌ای را برای حاضر‌های روزانه انجمن دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عالی شبه اجتناب کرده اند شهری به شهر تولید دیگری برای برگزاری اجرای زنده بروند. فرسودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسودگی ناشی اجتناب کرده اند این این سیستم های از حداکثر عمدتاً در نتیجه سوء خوردن الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند عالی فاصله عادت از حداکثر در اکثر ستاره های کی پاپ تبدیل می شود.

این داستان دقیق پایین صحنه گروهی به تماس گرفتن BTIs است، کدام ممکن است در آن تنها بخشی اجتناب کرده اند جوانان خانگی آن لبخندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسو زدن های ساختگی، موسیقی های پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش های لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را می بینند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ظاهری شبیه به تشکیل گروه های جعل هویت کی-پاپ دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زنگ خطری برای تهاجم باکلاس است کدام ممکن است این بار اجتناب کرده اند شرق می آید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید