گوشت در ماه رمضان اول پرهزینه است
هر کیلوگرم گوسفند در انبار ۱۹۷ هزار تومان ساماندهی بازار را بر عهده داشت.