۱۱۴۷۴ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد


به گزارش شفاف، محسن فرهادی، مسئله فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بهداشت جو وزارت بهداشت ذکر شد: ۳۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ مورد بازدید اجتناب کرده اند اتحادیه های مختلف تکمیل شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۴ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

او می گوید در جاری حاضر ۲۰۰۷۵ پرونده مختومه داریم، ۲۰۴ پناهگاه بوتلگ به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ پناهگاه بوتلگ بسته شده است.

معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بهداشت جو وزارت بهداشت ادعا کرد: در جاری حاضر ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۷ وسط واسطه مورد بازرسی قرار گرفتند کدام ممکن است ۶۶۶ وسط بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی تحمیل شده برای قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۳ وسط نیز تعطیل شدند.

فرهادی اجتناب کرده اند امحای ۴۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۵ کیلوگرم داروها غذایی ناسالم در عصر در حال حاضر خبر داد. در جاری حاضر ۱۲۹۸۲۰ مقیاس گیری پرتابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۷۸۸۸ مقیاس گیری کلر در ملت {انجام شده} است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان