۱۴۰۱. مبلغ مستمری مددجویان بهزیستی ادعا شد


سید مرتضی حسینی همراه خود ردیابی به افزایش ۲۰ درصدی مستمری معیشتی مددجویان خرس محافظت اظهار داشت: امیدواریم امسال بتوانیم تعدادی از نوبت کمرشکن را {در این} چرخه قرار دهیم.

به مشاوره وی، مستمری ماهیانه مشتریان خرس محافظت برای عالی خانواده ماهیانه ۴۲۰ هزار تومان، ۲ نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوار عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار تومان است. ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ برای عالی خانوار ۵ نفره. ۳۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها نمایندگی مددکاری اجتناب کرده اند خرس محافظت بودن حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار خانواده مددجو کدام ممکن است حدود ۷ میلیون نفر را برای ادغام کردن تبدیل می شود، خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در جاری حاضر عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار خانواده (برابر) ۲) عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار نفر مستمری معیشت اکتسابی می کنند، با این حال برخی اجتناب کرده اند مددجویان در دهک های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین گروه هستند کدام ممکن است مستمری اکتسابی نمی کنند کدام ممکن است امیدواریم بتوانیم در سال جاری بسیار زیاد اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی را وارد چرخه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها صنوبر کنیم. حقوق بازنشستگی.

حسینی همراه خود دقیق اینکه عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار خانواده در نوبت مستمری قرار دارند، اظهار داشت: گروه بهزیستی در تذکر دارد سال قبلی وارد چرخه ۵۰۰ هزار خانواده شود با این حال متأسفانه اعتبارات اجباری تامین نشد. امسال بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص را بر ایده ۱۰۰ نسبت انواع نوبت های قابل دسترسی فاصله ادعا خواهیم کرد. با این حال همراه خود ملاحظه به بودجه ادعا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش میزان مستمری ها، بخشی اجتناب کرده اند نوبت های برگشتی ممکن است وارد چرخه شود.

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها گروه بهزیستی ملت همراه خود دقیق اینکه برای اجرای قوانین کامل حمایت اجتناب کرده اند حقوق معلولان ۶۳ هزار میلیارد تومان خواستن است اظهار داشت: این در حالی است کدام ممکن است در بودجه امسال حدود ۲۸۷۰ میلیارد تومان پیش سوراخ بینی شده است. تنهایی به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود این عدد شکاف داریم کدام ممکن است در صورت صنوبر اعتبارات توسط مقامات، قوانین به طور مناسب اجرا شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است افزایش مستمری مدارس در یک روز واحد زمانی در سال جاری چقدر {خواهد بود}؟ وی اظهار داشت: انبساط افزایش مستمری امکانات منوط به تصویب هیات وزیران است کدام ممکن است گروه مراقبت همراه خود توافق گروه این سیستم هفته بلند مدت ایده ها شخصی را {در این} خصوص تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تصویب ادعا خواهد کرد. شورای وزیران.

تأمین: ایسنا