۱۷۰ واحد راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پرانرژی اصفهان به ساخت بازگشتند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی استانداری اصفهان، امیررضا عملکرد معاون توافق امور مالی استانداری اصفهان ذکر شد: واحد تولیدی راکد هر دو نیمه پرانرژی به چرخه ساخت بازگشته است.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند انتخاب های مهم در تجهیزات اجرایی استان، حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند ساخت، تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود در بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی است. در همین راستا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هجری قمری ۳۷ مونتاژ ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶۷۰ پرونده اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری استانداری در خصوص امور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربانکی تجزیه و تحلیل شد. امتیازات

عملکرد شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند این دوره ها مصوبات ستاد به موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های اجرایی اجتناب کرده اند جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، نمایندگی های شهرهای تجاری، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ابلاغ شد به همان اندازه مشکلات این موارد رفع شود.

معاون توافق امور مالی استاندار اصفهان افزود: تشکیل کارگروه های استانی تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت بر مقدمه ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قوانین تعمیر سبدها ساخت رقبا پذیر مصوب مجلس.

وی افزود: این دلیل است تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها موظف به اجرای این مصوبات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان اصفهان نیز این محقق مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار نظارتی ویژه تحمیل شد به همان اندازه اجرای مصوبات به همان اندازه حصول نتیجه پیگیری شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا آمارها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است حدود ۹۰ سهم مصوبات تاکنون اجرایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای برخی اجتناب کرده اند این مصوبات باعث شد ۱۷۲ واحد تولیدی به چرخه ساخت بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از رسیدند.

عملکرد همراه خود تاکید بر اینکه به صورت شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر پیگیر مطالبات تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی در استانداری هستیم، تصریح کرد: ورزش گروه کاری استانداری تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت در راستای آرزو مقامات است. افتادگی در جاری نزدیک کردن به سرمایه است. واحدهای متراکم، پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم.

معاون توافق امور مالی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: {در این} راستا تمامی مسئولان اجرایی، اجرایی، قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در میدان هستند به همان اندازه چرخ صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را همراه خود قوت بیشتری نسبت به قبلی بچرخانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تعطیلی هر دو افتادگی واحدهای تجاری جلوگیری کنند. .

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/ن
این را برای صفحه اول اصرار دهید