۲ نفر در طوفان البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران مجروح شدند


به گزارش شفاف، مجتبی خالدی اظهار داشت: روز شنبه دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۵ در استان های البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران طوفان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر مجروح شدند.
سخنگوی اورژانس افزود: امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس های پیش بیمارستانی کنار هم قرار دادن حاضر طیف گسترده ای از ارائه دهندگان هستند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان