۷ دستبند مونتاژ صیادان خراسان جنوبی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگند، «اسدالله حاتمی» رئیس اداره کل ایمنی تنظیم زیست خراسان جنوبی صبح در حال حاضر در ترکیبی خبرنگاران گفت: در مرحله استان حرکت کردند.

وی افزود: ماموران اجرایی یگان ایمنی تنظیم زیست خراسان جنوبی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون ۷ صیاد را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مراجع قضایی داده اند.

رئیس اداره کل ایمنی تنظیم زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: {در این} مدت ۳ قبضه سلاح شکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسد منصفانه گراز رام نشده اجتناب کرده اند شکارچیان اختراع شد.

حاتمی اظهار داشت: حامیان تنظیم زیست خراسان جنوبی به صورت در یک روز واحد زمانی {برای حفظ} تنظیم زیست استان امتحان شده می کنند.

وی تاکید کرد: شکی نیست کدام ممکن است حامیان ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست خراسان جنوبی همراه خود متجاوزان طبق مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات {در این} زمینه برخورد خواهند کرد.

انتهای نامه / ۶۹۰۱۴ / ب
این را برای صفحه اول اصرار دهید